Informace k organizaci přijímacích zkoušek

Pozvánky pro všechny uchazeče, kteří konají přijímací testy na naší škole byly minulý týden odeslány doporučeným dopisem prostřednictvím  České pošty. V pozvánce je určeno, kdy se má uchazeč dostavit k prezenci v den zkoušek. Uchazeči musí dodržovat hygienická pravidla. Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy školy.

Uchazečům, kteří nekonají přijímací zkoušky na naší škole, byl minulý týden zaslán doporučený dopis prostřednictvím České pošty s informacemi k průběhu přijímacího řízení. V dopise je uvedeno evidenční číslo přihlášky, což je registrační číslo uchazeče.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.