Přijímací řízení – nahlížení do spisů

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Do spisů přijímacích zkoušek bude možné nahlédnout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin.

Vstup do budovy školy bude umožněn, jestliže osoba doloží, že:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) má doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

c) má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

d) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.