Pokyny pro odvolání

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání se podává prostřednictvím ředitele SŠ ke krajskému úřadu příslušného kraje (Magistrátu hlavního města Prahy).

SŠ přijímá odvolání proti rozhodnutí vydaného školou a postupuje jej příslušnému krajskému úřadu podle § 86 až 88 správního řádu v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být školou změněno v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání

docx · 12 KB