Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017

Ve shodě se zněním § 59, 60, 60a až 60g a § 61 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a dle Vyhlášky 353/2016 o přijímacím řízení z 24. 10. 2016, rozhodl ředitel školy pro školní rok 2017/18 otevřít tyto obory vzdělání:

  • 79-41-K/41 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 4 roky, forma vzdělávání denní,
  • 79-41-K/61 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 6 let, forma vzdělávání denní.

 

Obsah a forma přijímacích zkoušek:

Jednotná zkouška – písemný test z českého jazyka a literatury (60 min) a písemný test z matematiky (70 min).

Školní přijímací zkouška – písemný test z anglického jazyka (45 min).

Obsah a rozsah školní přijímací zkoušky nepřesáhne rozsah RVP pro základní vzdělávání u přijímací zkoušky pro čtyřletý obor vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah RVP pro základní vzdělávání u šestiletého oboru vzdělávání.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Studium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termí
Čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
Šestileté 18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

 

Termín podání přihlášky:

  • Uchazeči podávají přihlášky k přijímacímu řízení řediteli gymnázia do 1. března 2017.

 

Přihláška ke vzdělávání:

  • Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT a zveřejněný např. na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
  • Přihláška musí být opatřena kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ či víceletého gymnázia. Pokud nelze toto zajistit, je nutno odevzdat ověřené kopie vysvědčení za poslední tři sledovaná klasifikační období.
  • Případné zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče u přijímacích zkoušek je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení. Toto doporučení je nutné doložit společně s přihláškou
  • Úspěchy v předmětových soutěžích je nutné doložit originálním dokladem. Věstník MŠMT http://www.msmt.cz/file/37730/.
  • Pozvánku ke konání jednotné zkoušky a školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

 
V Praze 30. 11. 2016, Mgr. Josef Tomek v. r., ředitel gymnázia