Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

S odkazem na zákon č. 561/2004, Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 178/2016 Sb., na změny v § 20 odst. 4 školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a v § 183b odst. 3 školského zákona zákonem č. 222/2017 Sb., na vyhlášku č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy rozhodl pro školní rok 2018/2019 o otevření oborů vzdělání:

  • 79-41-K/41 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 4 roky, forma vzdělávání denní,
  • 79-41-K/61 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 6 let, forma vzdělávání denní.

Komplexní aktuální informace k přijímacímu naleznete na stránkách ministerstva školství:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Obsah a forma přijímacích zkoušek:

Jednotná zkouška (JZ) – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky, realizuje CERMAT.

Školní přijímací zkouška – pouze obor vzdělávání 79-41-K/61: písemný test z anglického jazyka, uchazeč absolvuje týž den po JZ.

Obsah a rozsah školní přijímací zkoušky nepřesáhne rozsah RVP pro základní vzdělávání u přijímací zkoušky pro čtyřletý obor vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah RVP pro základní vzdělávání u šestiletého oboru vzdělávání.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru vzdělání jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Studium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termí
Čtyřleté 12. dubna 2019 15. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019
Šestileté 16. dubna 2019 17. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019

Termín podání přihlášky:

  • Uchazeči podávají přihlášky k přijímacímu řízení řediteli gymnázia nejpozději do 1. března 2019.

 

Přihláška ke vzdělávání:

  • Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT a zveřejněný např. na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1 nebo na stránkách naší školy.
  • Přihláška musí být opatřena kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ či víceletého gymnázia. Pokud nelze toto zajistit, je nutno odevzdat ověřené kopie vysvědčení za poslední tři sledovaná klasifikační období.
  • Případné zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče u přijímacích zkoušek je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu.
  • Úspěchy v předmětových soutěžích (typ A, 1.1.1. Předmětové soutěže) je nutné doložit originálním dokladem. Viz věstník MŠMT http://www.msmt.cz/file/43455/.
  • Pozvánku s informacemi ke konání jednotné zkoušky a školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

V Praze 4. 12. 2018, Mgr. Josef Tomek v. r., ředitel gymnázia