Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny obory vzdělávání:

 • 79-41-K/41 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 4 roky, forma vzdělávání denní,
 • 79-41-K/61 Gymnázium – 2 třídy, předpokládaný počet 60 přijímaných uchazečů, délka vzdělávání 6 let, forma vzdělávání denní.

Celkovou informaci k přijímacímu naleznete na stránkách ministerstva školství: http://www.msmt.cz/file/49548/

Obsah a forma přijímacích zkoušek:

Jednotná zkouška (JZ) – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky (CERMAT).

Pouze pro obor vzdělání 79-41-K/61 se bude konat školní přijímací zkouška – písemný test z anglického jazyka. Uchazeč ho absolvuje týž den po JZ. Rozsah školní přijímací zkoušky nepřesáhne rozsah poměrného vzdělávacího obsahu RVP pro základní vzdělávání z předmětu anglický jazyk.

Studium 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termí
Čtyřleté 12. dubna 2019 15. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019
Šestileté 16. dubna 2019 17. dubna 2019 13. května 2019 14. května 2019

Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky http://www.msmt.cz/file/49431/

Termín podání přihlášky:
Uchazeči podávají přihlášky k přijímacímu řízení řediteli gymnázia nejpozději do 1. března 2019.

Přihláška ke vzdělávání:

 • Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený MŠMT a zveřejněný např. na http://www.msmt.cz/file/45681/, případně na http://www.msmt.cz/file/45676/, nebo na stránkách naší školy.
 • Přihláška musí být opatřena kulatým razítkem a podpisem ředitele ZŠ či víceletého gymnázia. Pokud nelze toto zajistit, je nutno odevzdat ověřené kopie vysvědčení za poslední tři sledovaná klasifikační období.
 • Případné zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče u přijímacích zkoušek je nutno doložit doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ).
  Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu 2019.
  Kompletní metodická informace viz http://www.msmt.cz/file/49430/.
 • Úspěchy v předmětových soutěžích (typ A, 1.1.1. Předmětové soutěže) je nutné doložit originálním dokladem. Viz věstník MŠMT http://www.msmt.cz/file/43455/.
 • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání viz http://www.msmt.cz/file/49141/.
 • Pozvánku s informacemi ke konání jednotné zkoušky a školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

V Praze 30. 1. 2019, Mgr. Josef Tomek v. r., ředitel gymnázia