Informace k nostrifikačním zkouškám

Přihlašování k nostrifikačním zkouškám

 • žadatel má povinnost kontaktovat školu uvedenou na usnesení MHMP nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního termínu nařízené zkoušky,
 • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP,
 • žadatel musí uvést, zda bude využívat u zkoušky služeb tlumočníka, kterého si zajistí na vlastní náklady (zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16, odst. 3, zákon č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 332/2006 Sb.)

Pro přihlášení a dotazy použijte e-mail postupicka @postupicka.cz*

* Z důvodu ochrany před spamovými roboty je u e-mailu před @ přidána mezera. V případě kopírování emailového kontaktu mezeru jednoduše odstraňte.

Škola uchazeči stanoví termín nostrifikačních zkoušek dle svých provozních možností a s ohledem na lhůtu pro předložení protokolu o vykonání nostrifikačních zkoušek určenou usnesením MHMP.

Termín nostrifikačních zkoušek bude odeslán e-mailem na uchazečem zvolenou adresu. Uchazeč je povinen neprodleně po obdržení termínu potvrdit stanovený termín nostrifikačních zkoušek škole, nejpozději však jeden týden před termínem nostrifikačních zkoušek. Pokud tak neučiní, bude termín poskytnut jinému uchazeči.

Povinné dokumenty k nostrifikační zkoušce:

 • originál usnesení  MHMP
 • doklad totožnosti

Forma zkoušky

Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní nebo písemné podobě. Zkouška z matematiky probíhá pouze písemnou formou.

 • forma ústní zkoušky: 15 min příprava na zkoušku, 15 min zkouška,
 • forma písemná: didaktický test v trvání 30 min, matematika 45 min,
 • cizí jazyk je zkoušen pouze ústní formou,
 • při ústní zkoušce má zkoušený  možnost využít tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si zajistí na vlastní náklady (§ 16, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění zákona č. 332/2006 Sb.).
 • povolené pomůcky: pro přípravu na ústní zkoušku a pro písemnou zkoušku zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové, nikoli v elektronické podobě, také nemůže použít slovník výkladový,
 • další povolené pomůcky: matematické, fyzikální a chemické tabulky, zeměpisné a dějepisné atlasy (zajistí škola),
 • na základě rozhodnutí MHMP má uchazeč pouze jeden řádný termín nostrifikační zkoušky. Opravné zkoušky nelze udělovat.

Omluva z  nostrifikační zkoušky

Pokud se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce ve stanoveném termínu, jste povinni se písemně omluvit minimálně 24 h před termínem zkoušky na e-mail postupicka @postupicka.cz*. Zohledněny mohou být pouze závažné důvody neúčasti. V opačném případě termín propadá. V závažných případech má žadatel má možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP.

Omluva po zameškání stanoveného termínu nostrifikační zkoušky nebude školou zohledňována.

V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen „neprospěl“.

Výsledek nostrifikační zkoušky

O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol. Protokol na MHMP doručí škola.

* Z důvodu ochrany před spamovými roboty je u emailu před @ přidána mezera. V případě kopírování emailového kontaktu mezeru jednoduše odstraňte. 

Tematické okruhy k nostrifikačním zkouškám

Anglický jazyk

pdf · 181 KB

Biologie

pdf · 371 KB

Český jazyk

pdf · 379 KB

Dějepis

pdf · 406 KB

Fyzika

pdf · 395 KB

Chemie

pdf · 376 KB

Matematika

pdf · 384 KB

Německý jazyk

pdf · 376 KB

Zeměpis

pdf · 394 KB