Informace k nostrifikačním zkouškám

Upozornění

Z důvodu plné kapacity termínů nostrifikačních zkoušek se budou data zkoušek stanovovat od 5. září 2022.

Žádosti o stanovení termínů posílejte až od 29. 8. 2022 na postupicka @postupicka.cz*. V průběhu července a srpna nostrifikační zkoušky neprobíhají.

* Z důvodu ochrany před spamovými roboty je u emailu před @ přidána mezera. V případě kopírování emailového kontaktu ji jednoduše odstraňte. Všechny školní emaily mají funkční tvar prijmeni@postupicka.cz.

Přihlašování k nostrifikačním zkouškám

pouze e-mailem
postupicka @postupicka.cz*

Povinné dokumenty pro přihlášení k nostrifikačním zkouškám:

 • Originál usnesení Odboru správních činností ve školství Magistrátu Hlavního města Prahy, (OSČ MHMP).
 •  V případě emailové přihlášky scan uvedeného usnesení.

Škola uchazeči stanoví termín nostrifikačních zkoušek dle svých provozních možností a s ohledem na lhůtu pro předložení protokolu o vykonání nostrifikačních zkoušek určenou OSČ MHMP.

Termín nostrifikačních zkoušek bude odeslán mailem na uchazečem zvolenou adresu. Uchazeč je povinen neprodleně po obdržení termínu potvrdit stanovený termín nostrifikačních zkoušek škole, nejpozději však jeden týden před termínem nostrifikačních zkoušek. Pokud tak neučiní, bude termín poskytnut jinému uchazeči.

Informace k nostrifikačním zkouškám

 • Uchazeč je povinen předložit platný doklad totožnosti (pas či povolení k pobytu v ČR),
 • forma ústní – 15 min příprava na zkoušku, 15 min zkouška, platí pro všechny předměty s výjimkou matematiky,
 • forma písemná – didaktický test v trvání 30 min, matematika 45 min,
 • cizí jazyk je zkoušen pouze ústní formou,
 • pro ústní zkoušku má zkoušený možnost využít tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si zajistí na vlastní náklady (§ 16, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění zákona č. 322/2006 Sb.),
 • povolené pomůcky – pro přípravu na ústní zkoušku a pro písemnou zkoušku zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové, nikoli elektronické podobě, ne slovník výkladový,
 • další povolené pomůcky – matematické, fyzikální a chemické tabulky, zeměpisné a dějepisné atlasy – zajistí škola,
 • nostrifikační zkoušku nelze opakovat, zkoušený má pro její vykonání pouze jeden pokus,
 • nemožnost zúčastnit se nostrifikační zkoušky ve stanoveném termínu je uchazeč povinen oznámit minimálně 24 h před termínem zkoušky, zohledněny mohou být pouze závažné důvody neúčasti,
 • omluva po zameškání stanoveného termínu nostrifikační zkoušky nebude školou zohledňována.

 

* Z důvodu ochrany před spamovými roboty je u emailu před @ přidána mezera. V případě kopírování emailového kontaktu ji jednoduše odstraňte. Všechny školní emaily mají funkční tvar prijmeni@postupicka.cz.

Tematické okruhy k nostrifikačním zkouškám

Anglický jazyk

pdf · 181 KB

Biologie

pdf · 371 KB

Český jazyk

pdf · 379 KB

Dějepis

pdf · 406 KB

Fyzika

pdf · 395 KB

Chemie

pdf · 376 KB

Matematika

pdf · 384 KB

Německý jazyk

pdf · 376 KB

Zeměpis

pdf · 394 KB