Výsledky přijímacího řízení

Podle §60 zák. 561/2004 Sb., v platném znění, se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě se nevyhotovuje.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušeknelze podávat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků a podává se řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání můžete poslat doporučeně poštou, prostřednictvím datové schránky vedené na fyzickou osobu nebo podat osobně v kanceláři školy od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00. Odvolání nelze podat prostřednictvím systému DiPSy.

Informativní schůzky zákonných zástupců nově přijatých žáků se uskuteční v úterý 25. 6. 2024 v 17 hodin.

Z důvodu shody bodů ve všech kritériích proběhne 7. 5. 2024 v 10 hodin losování pořadí u 2 uchazečů o vzdělávání v oboru 79-4-K/41. Losování proběhne v kanceláři školy Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150.