Výchovné poradenství

Plán výchovného poradenství

Hlavní úkoly:

 1. podpora žáků při zvládání studia
 2. profesionální orientace a instrukce k přijímacímu řízení na VŠ
 3. zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru
 4. informačně-osvětová činnost
 5. spolupráce se školním metodikem prevence

ad 1)  Podpora žáků – v úzké spolupráci s psycholožkou

 • zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium
 • pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)
 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě aj.)
 • pomoc při řešení složité rodinné situace

ad 2)  Profesionální orientace – v úzké spolupráci s psycholožkou

 • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění žáků (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
 • besedy s žáky předposledního ročníku o možnostech využití psychologické pomoci při volbě zaměření dalšího studia, nabídka testů profesionální orientace
 • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
 • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (skupinová, individuální)
 • spolupráce s vedením školy, které umožňuje účast žáků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ

ad 3)  Týmová spolupráce

 • při řešení problému žáka rozšířit poradenský tým o třídního učitele, případně další pedagogické pracovníky
 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb žáků
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, lékař, OPD, krizové centrum apod.)

ad 4)  Informačně-osvětová činnost

 • besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb žáků i učitelů
 • konzultační činnost jak pravidelná, tak podle aktuálních potřeb
 • nástěnky, informační materiály

ad 5)  Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při prevenci

Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků:

Výchovný poradce – PaedDr. Elena Zemanová

Výchovný poradce je organizátorem a koordinátorem vzájemné spolupráce, zabezpečuje prvotní kontakt jak s žáky, tak s rodiči a podle typu problému doporučuje další postup a odbornou péči.

Školní psycholog – Mgr. Vlasta Čechová

Školní metodik prevence – Mgr. Jan Jánský